آن هنگام که نفس هوا می شود

مسئولیت مرگ همچون یوغی سنگین بر گردنمان بود شاید زندگی و هویت بیمارانمان در دست ما نباشد، اما مرگ همیشه برنده است.  حتی اگر تو کامل باشی، دنیا کامل نیست . راز زندگی این است که بدانی ورق ها طوری جور میشوند که تو بازنده باشی، که دست تو یا نظر تو نادیده گرفته میشود، در حالی که هنوز برای پیروزی بیمارانت میجنگی .

هرگز نمی توانی به کمال برسی ، اما میتوانی نزدیک شدن به چیزی را که پیوسته برایش تلاش میکنی باور داشته باشی .

.

.

.

آن هنگام که نفس هوا می شود – پال کالانیتی

نظرات بسته است.