بیگانه – آلبر کامو

اما دادستان از بالای سر ما به صدا در آمد و گفت : بله آقایان هیات قضات توجه خواهند کرد و نتیجه خواهند گرفت که یک مرد بیگانه میتواند قهوه تعارف بکند، اما پسر در مقابل جسد کسی که به وی هستی بخشیده است، باید آن را رد کند .

وکیلم با لحنی قاطع گفت : این است ماهیت این محاکمه همه چیز حقیقی است و هیچ چیز حقیقی نیست !

.

.

بیگانه – آلبر کامو

نظرات بسته است.