هرمان هسه

سیذارتا به بودا گفت :

در تعالیمت سّر آنچه در لحظه روشنائی فکر از آن گذشتی یافت نمیشود، دانش چیزی نیست که از کسی به کس دیگر منتقل شود و رستگاری را نیز با تعالیم نمیتوان به دست آورد .

.

.

سیذارتا-هرمان هسه

نظرات بسته است.