ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد

در دنیائی که هرکسی،به هر بهائی، برای بقایش میجنگد،در مورد رفتار کسانی که تصمیم میگیرند بمیرند، چه قضاوتی میشود کرد ؟

هیچ کس نمیتواند قضاوت کند.

هر کسی وسعت رنج خود را میشناسد، و میزان فقدان معنای زندگی اش را .

نظرات بسته است.