دل خوش

دل خوشی

جا مانده است
چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید

.

پ ن :  حسین پناهی

نظرات بسته است.