دلم گرفته است

دلم گرفته است … دلم گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده ی شب می کشم!

چراغ های رابطه تاریکند! چراغ های رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد…

پرواز را به خاطر بسپار! پرنده مردنی ست !

نظرات بسته است.