بودن یا نبودن

بودن یا نبودن

بحث در این نیست

مسئله این است .

نظرات بسته است.