۸ ساعت زندگی

p61

هشت ساعت زندگی .

اول فکر میکرم که شاید نبودش آرامش برای همه باشه ، چرا که گفته بودند بودنش شاید عذاب خدا باشه ، اما حالا که دیدمش … . نمیدونم، شایدم توهم ذهن خودم باشه . نوشته بودن :

متولد : ۸۹/۰۸/۱۸

مرگ: ۸۹/۰۸/۱۸

مدت زندگی : ۸ ساعت

نمیشه . نمیتونم افکارم رو جمع کنم .  این پست برای این بوده تا جایی تو این دنیا ۸ ساعت زندگیه فرشته ی کوچیکی که حالا دیگه بین ما نیست ثبت شده باشه چرا که تصور نمیکنم جز این اینجا حتی روی مچاله کاغذی نشونه ای ازش مونده باشه .  برای خانواده ش آرزوی صبر ، و برای خودم آرزوی درک حقیقت رو دارم .

نظرات بسته است.