۳۰ سال حماقت

راه حل ۳۰ سال حماقت بستن چشم و بستن دهان و بستن دریچه خیال خواهد بود .

نظرات بسته است.