خاطرات یک مغ ۲

انسان تنها موجودی طبیعت است که از مرگ خود آگاه است . به این دلیل و فقط به همین دلیل، احترام عمیقی برای نوع بشر قائلم، و مطمئنم آینده اش بسیار بهتر از اکنونش خواهد بود .

مردم، با اینکه میدانند روزهاشان محدود است و همه چیز درست در زمانی که هیچ انتظارش را ندارند ، به پایان میرسد، زندگی خود را به نبردی تبدیل میکنند که سزاوارموجودی با زندگی سرمدی است. به باور من، ترک کارهای مهم ، فرزندان ، تلاش برای نجات نام از فراموشی، و هر آنچه آدم ها بیهودگی میدانند ، والاترین تجلی شرافت انسان است .
.
.
.
خاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

نظرات بسته است.