خاطرات یک مغ ۱

یک رازآموز هرگز گام های راهنمایش را تقلید نمیکند، چون هر کدام شیوه متفاوتی برای دیدن زندگی ، رویاروئی با مشکلات، و پیروزی دارند . آموزش ، نشان دادن امکان است. آموختن ، برای خویش ممکن ساختن است.
.
.
.

خاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

نظرات بسته است.